Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
 • Przechowalnia 0
 • Regulamin

  Regulamin

  Regulamin dla sprzedawców

  §1. Postanowienia ogólne.

  • 1.1 Serwis Market24.com.pl prowadzony jest przez firmę sStore zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Czecha 2 c l. 10
  • 1.2 Dane teleadresowe:

   sStore
   ul. Czecha 2c/10
   42-200 Częstochowa
   NIP: PL 577-180-37-97
   e-mail:
   info@sstore.pl

  §2. Definicje

  • 1.2 Sprzedawca - Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Market24.com.pl.
  • 2.2 Market24.com.pl - usługa dostarczana przez sStore, która jest przedmiotem niniejszego regulaminu.
  • 2.3 Witryna - zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym adresem.
  • 2.4 Plik danych - plik w formacie określonym formacie pozwalający na import produktów do systemu.
  • 2.5 Przekierowanie - jednorazowe kliknięcie przez użytkownika serwisu w link przekierowujący do Witryny Sprzedawca
  • 2.6 Integracja - udostępnienie Sprzedawcę poprawnego Pliku danych.
  • 2.7 Partner - osoba lub firma współpracująca z sStore na podstawie odrębnego regulaminu, promująca Serwis oraz ofertę Sprzedawcy.
  • 2.8 Użytkownik - indywidualna, oznaczona osoba korzystająca z Internetu.
  • 2.10 Wydawca - wykonawca zlecenia Sprzedawcy, na swojej lub na uprawnionej do tego witrynie lub stronie internetowej.

  §3. Postanowienia ogólne

  • 3.1 Market24.com.pl umożliwi prezentację i reklamę ofert produktów lub usług sprzedawcy na podstawie aktualnej Informacji handlowej dostarczonej w przez sprzedawcę.
  • 3.2 Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z informacją handlową nie naruszały obowiązującego prawa.

  §4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

  • 4.1 Market24.com.pl umożliwi prezentację i reklamę ofert produktów lub usług sprzedawcy w Serwisie na podstawie aktualnej Informacji handlowej dostarczonej w poprawnym Pliku danych.
  • 4.2 Sprzedawca zobowiązany jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim: firmy, adresu pocztowego, adresu witryny, adresu email, numeru identyfikacji podatkowej, numeru REGON,
  • 4.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z informacją handlową nie naruszały obowiązującego prawa.
  • 4.4 Sprzedawca zobowiązany jest do udostępniania aktualnej informacji handlowej. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji handlowej oraz za jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.
  • 4.5 Sprzedawca zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w informacji handlowej. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika, a zainicjowanego przez Przekierowanie.

  §5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  • 5.1 Market24.com.pl zobowiązuje się do prezentacji informacji handlowych Sprzedawcy na swoich stronach.
  • 5.2 Market24.com.pl dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.
  • 5.3 Market24.com.pl ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
  • 5.4 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
  • 5.5 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację informacji handlowej.
  • 5.6 Market24.com.pl nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku danych lub spowodowanych korzystaniem z Panelu sprzedawcy niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w dokumentacji użytkowej Usługi.
  • 5.7 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w Witrynie Sprzedawcy.
  • 5.8 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług promowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sprzedawcy do ich sprzedaży.
  • 5.9 Market24.com.pl nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usługi, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Usługodawcy, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usługi.
  • 5.10 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w prezentacji informacji handlowej Sprzedawcy będące następstwem błędów Sprzedawcy w aktualizacji danych.
  • 5.11 Market24.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne przekierowania z strony partnera do sklepu powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku danych przez Sprzedawcę.

  §6. Rozpoczęcie współpracy

  • 6.1 Wypełnienie przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części umowy Stron. Z tą chwilą Sprzedawca otrzyma dostęp do Panelu sprzedawcy, co jest jednoznaczne z potwierdzeniem złożenia oferty. Market24.com.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Sprzedawca po złożeniu przez niego zamówienia.
  • 6.2 Po opłaceniu wybranego abonamentu oferta sklepu będzie przetwarzana przez pracownika serwisu Market24.com.pl w celu przypisania kategorii serwisu z kategoriami sklepu, po czym będzie prezentowana w serwisie.

  §7. Prezentacja oferty, import.

  • 7.1 Sprzedawca przygotowuje Plik danych we własnym zakresie, dbając o to, by towary lub usługi, które mają być wskazane w informacji handlowej, były dokładnie opisane. Sprzedawca odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść Pliku danych nie narusza praw osób trzecich. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.
  • 7.2 Sprzedawca wskazuje format i położenie pliku korzystając z Panelu sprzedawcy.
  • 7.3 Plik danych jest następnie pobierany przez mechanizmy Usługodawcy i łączony z bazą danych.
  • 7.4 Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści nie mogą zawierać/naruszać:
   • a) godności ludzkiej
   • b) zawierających treści dyskryminujących rasę, religię itp.
   • c) ranić przekonań politycznych, religijnych
   • d) promujących łamanie obowiązującego prawa
   • e) promowanie sprzedaży lawinowej
   • f) treści naruszające prawa własności ochrony intelektualnej
   • g) łamania prawa zwyczajowego lub treści moralnych
  • 7.5 W przypadku uzyskania informacji o promowaniu towarów lub usług, o których mowa w punkcie poprzednim sStore.pl ma prawo odstąpić od wykonywania Usługi ze skutkiem natychmiastowym i umowę z Sprzedawcą rozwiązać.
  • 7.6 W ramach umowy (Usługi), Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych do prezentacji oferty produktów i usług w Serwisie.
  • 7.7 Kolejność prezentowania oferty w uzależniona jest od zadeklarowanej stawki CPC oraz popularności produktu.

  §8. Warunki finansowe.

  • 8.1 Płatność za usługę polega na wykupieniu z góry abonamentu miesięcznego za prezentacje oferty sklepu.
  • 8.2 Abonament wynosi 20zł netto miesięcznie.
  • 8.3 Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu świadczenia Usługi w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta Użytkownika środkami finansowymi.

  §9. Reklamacje

  • 9.1 Sprzedawca ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
  • 9.2 Reklamacja może być zgłoszona w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
  • 9.3 Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej Market24.com.pl.
  • 9.4 Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
  • 9.5 Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

  §10. Ochrona danych osobowych

  • 10.1 Sprzedawca w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności Usługodawcy, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
  • 10.2 Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
  • 10.3 Serwis Market24.com.pl ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Sprzedawcy na stronach Witryny, jeżeli Sprzedawca uprzednio nie zgłosił w tej kwestii zastrzeżenia.
  • 10.4 Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
  • 10.5 Sprzedawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). sStore.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

  §11. Rozwiązanie umowy i zawieszenie wykonania usługi

  • 11.1 Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Sprzedawca, po wypowiedzeniu umowy, może zażądać zaprzestania prezentowania swej oferty handlowej w Serwisie.
  • 11.2 Serwis Market24.com.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Panelu Sprzedawcy gdy:
   • a) podania przez Sprzedawca nieprawdziwych lub nieaktualnych danych
   • b) prezentacji przez Sprzedawca informacji handlowej dotyczącej towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów
   • c) naruszenia przez Sprzedawca, któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu
   • d) pojawienia się ujemnego stanu konta punktowego Sprzedawca
  • 11.3 Serwis Market24.com.pl ma prawo do rozwiązania umowy ze Sprzedawcą w trybie natychmiastowym, gdy Sprzedawca:
   • a) pomimo przesłanego upomnienia niezwłocznie nie poda prawdziwych i aktualnych danych czy też nie zaprzestanie naruszeń, o których mowa w punkcie powyżej
   • b) nie zapłaci wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT
  • 11.4 Serwis Market24.com.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości promocji za pomocą Usługi określonych produktów, towarów lub usług z zachowaniem trybu zmiany niniejszego Regulaminu.
  • 11.5 Serwis Market24.com.pl może na żądanie Sprzedawcy, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania zawiesić wykonanie usługi na czas oznaczony. Zawieszenie wykonania usługi polega na czasowym usunięciu Informacji handlowej Sprzedawcy z serwisu Market24.com.pl.

  §12. Postanowienia końcowe

  • 12.1 Serwis Market24.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin zostanie udostępniony na stronach serwisu Usługodawcy. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu sprzedawcy adres e-mail. Ewentualne zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Sprzedawcą obowiązują od chwili tego powiadomienia, o ile Sprzedawca w terminie siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału IX punkt 1.
  • 12.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
  • 12.3 Sprzedawca może przelać prawa i obowiązki wynikające z umowy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
  • 12.4 Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonej usługi porównywarki cenowej będą rozstrzygane przez Sąd.